LANGBIANGFARM Odoo Version 11.0

Information about the LANGBIANGFARM instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Leads, Opportunities, Activities
Dự án
Dự án, Tác vụ
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Odoo Websit Bottom to Top
Module is useful for adding functionality to website up down
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Slides
Share and Publish Videos, Presentations and Documents